Zobraziť navigáciu

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi dodávateľom služieb a ich objednávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služby.

 2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 3. Dodávateľom služby je obchodná spoločnosť Performates, s. r. o., Budapeštianska 18, 040 13 Košice, IČO : 46 924 043, DIČ : 2023657812, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : s. r. o., vložka číslo : 31171/V (ďalej len „Dodávateľ“).

 4. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá objednáva služby u Dodávateľa spôsobom na to určeným.

 5. Službou sú produkty (podľa článku IV VOP) poskytované Dodávateľom na internetovej stránke www.performates.sk.

 6. Kontaktné údaje Dodávateľa

Názov spoločnosti:

Performates, s. r. o.

Adresa:

Budapeštianska 18

040 13 Košice

IČO:

469 240 43

DIČ:

2023657812

Kontakt

+421 907 133 407

+421 948 840 800

info@performates.sk

www.performates.sk

Bankové spojenie

 

Číslo účtu:

2928888210/1100

Banka:

Tatrabanka a.s.

 

Článok II.

Objednávka služieb a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby

 1. Objednávku služieb poskytovaných Dodávateľom je možné realizovať prostredníctvom písomnej objednávky, telefonicky, e-mailom alebo vyplnením objednávkového formulára, ktorý je dostupný na stránke www.performates.sk.

 2. Objednávateľ je povinný v objednávke uviesť pravdivé údaje, a to najmä meno a priezvisko, adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo a aktuálne funkčnú e-mailovú adresu. V prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa sa naviac vyžaduje IČO, DIČ a IČ DPH (ak je platiteľom predmetnej dane).

 3. Prijatá objednávka sa považuje za Návrh zmluvy o poskytnutí služby a je záväzná.

 4. Po prijatí objednávky, najneskôr však do dvoch pracovných dní od jej prijatia, vystaví Dodávateľ zálohovú faktúru, ktorú zašle e-mailom Objednávateľovi.

 5. Zmluva o poskytnutí Služby je uzatvorená momentom pripísania úhrady zálohovej faktúry za objednané služby na účet Dodávateľa. Dodávateľ bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od momentu pripísania úhrady na účet, zašle Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu Zmluvu o poskytnutí služby spolu s VOP v znení platnom v čase prijatia objednávky.

 6. Zmluvu o poskytnutí Služby je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

Článok III

Zrušenie Zmluvy o poskytnutí služby

 1. Objednávateľ má právo zrušiť Zmluvu o poskytnutí služby kedykoľvek od momentu jej uzatvorenia, a to bez udania dôvodu. Zároveň je však Objednávateľ povinný uhradiť poplatok za zrušenie zmluvy, ktorý predstavuje sumu 25% z celkovej ceny poskytovanej služby.

 2. Dodávateľ je v prípade zrušenia Zmluvy o poskytnutí služby objednávateľom povinný vrátiť objednávateľovi ním uhradenú sumu preddavku zníženú o poplatok za zrušenie zmluvy.

 3. Ustanovenie podľa Článku III odsek 2 VOP neplatí, ak k zrušeniu zo strany objednávateľa došlo v čase po uhradení správneho poplatku a/alebo súdneho poplatku dodávateľom. V tomto prípade je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi ním uhradenú sumu zníženú o sumu zaplateného súdneho poplatku a/alebo správneho poplatku a poplatku za zrušenie zmluvy.

 4. Dodávateľ má právo zrušiť Zmluvu o poskytnutí služieb v prípade, ak zistí, že boli v objednávke a podkladoch potrebných pre vypracovanie dokumentácie uvedené nepresné, neúplné či nepravdivé informácie a k odstráneniu zmieňovaných nedostatkov nedošlo ani po výzve na ich odstránenie.

 5. V prípade ak dôjde k zrušeniu Zmluvy o poskytnutí služby podľa článku III odsek 4 VOP je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi uhradenú sumu preddavku zníženú o správny poplatok a/alebo súdny poplatok, ak bol dodávateľom uhradený.

 6. Zrušiť Zmluvu o poskytnutí služby zo strany objednávateľa alebo zo strany dodávateľa služby je možné písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailu. Po zrušení zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi dokumentáciu, ktorú od neho obdržal.

Článok IV

Služby a ceny služieb

 1. Služba „Založenie s. r. o.“ zahŕňa vypracovanie dokumentácie potrebnej k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným a realizáciu všetkých právnych úkonov, ktoré sú nevyhnutné pre založenie spoločnosti s určením obmedzeným. Dodávateľ realizuje všetky kroky v mene objednávateľa na základe splnomocnenia objednávateľom. Cena služby „Založenie s. r. o.“ je 280€. Nie sme platcami DPH. V cene služby je zahrnutý súdny poplatok z návrhu na prvý zápis spoločnosti vo výške 165,75 €. V prípade, že objednávateľ požaduje zaradenie viazanej a/alebo remeselnej živnosti medzi predmet podnikania bude mu dodatočne účtovaný správny poplatok vo výške 7,5 € za jednu remeselnú respektíve viazanú živnosť. Objednávateľ vo vlastnej réžii hradí náklady spojené s overením pravosti podpisov na vybraných dokumentoch a náklady spojené doručením listín na adresu dodávateľa. Poskytnutie služby končí dňom zápisu spoločnosti v obchodnom registri, alebo dňom konečného odmietnutia zápisu spoločnosti do obchodného registra.

 2. Služba „Zmeny v s. r. o.“ zahŕňa vypracovanie dokumentácie potrebnej k realizácii zmeny údajov zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej republiky a realizáciu všetkých právnych úkonov, ktoré vedú k zapísaniu predmetnej zmeny údajov v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Dodávateľ realizuje všetky kroky v mene objednávateľa na základe splnomocnenia objednávateľom. Cena služby za „Zmeny v s. r. o.“ je 100 €. V cene služby je zahrnutý súdny poplatok z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie 33 €. Ustanovenia obsiahnuté v článku IV odsek 1  šieste a siedmej vete VOP sa na Službu „Zmeny v s. r. o.“ vzťahujú rovnako. Poskytnutie služby končí dňom zápisu zmeny údajov v obchodnom registri, alebo dňom konečného odmietnutia zápisu zmien údajov obchodným registrom.

 3. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť ceny služieb. Zmena ceny sa nevzťahuje na už objednané služby.

Článok V

Čas dodania služby

 1. Dodanie služby realizuje Dodávateľ za obvyklých podmienok do 10 pracovných dní. Lehota začína plynúť dňom spätného doručenia dokumentácie, vypracovanej Dodávateľom a podpísanej Objednávateľom, na adresu Dodávateľa.

 2. V prípade, ak Dodávateľ po doručení zistí nedostatky v potrebnej dokumentácii, ktoré boli zapríčinené zo strany Objednávateľa, lehota nezačína plynúť a Dodávateľ vyzve Objednávateľa na odstránenie nedostatkov.

 3. K predĺženiu lehoty môže dôjsť aj nezávisle na konaní Dodávateľa, a to zo strany správnych orgánov. V takom prípade nie je lehota podľa odseku 1 pre Dodávateľa záväzná. O predĺžení lehoty z dôvodu uvedeného v prvej vete je Dodávateľ povinný oboznámiť Objednávateľa.

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Dodávateľ nie je platcom DPH.

 2. Služby sa uhrádzajú vopred na základe zálohovej faktúry vystavenej Dodávateľom. Služba sa považuje za uhradenú momentom pripísania sumy na účet Dodávateľa.

 3. Pre správnu identifikáciu úhrady za služby je Objednávateľ povinný dodržiavať variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre.

 4. Po pripísaní úhrady na účet Dodávateľa vystaví Dodávateľ riadnu faktúru (daňový doklad).

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ je oprávnený zhromažďovať a uchovávať osobné údaje poskytnuté Objednávateľom výlučne za účelom poskytovania služieb, spracovania objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami počas 10 rokov.

 2. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje Objednávateľa tretím osobám.

 3. Výnimku z ustanovenia podľa odseku 2 predstavujú zamestnanci Dodávateľa a jeho subdodávatelia. Týmto je Dodávateľ oprávnený poskytovať osobné údaje Objednávateľa len v nevyhnutnej miere.

 4. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 5. Objednaním služby Objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Dodávateľa, a tiež s ich poskytovaním správnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Článok VIII

Reklamácie

 1. Objednávateľ má právo podať reklamáciu v prípade, ak z dôvodu pochybenia na strane dodávateľa, nedošlo k registrácii spoločnosti alebo realizácii zmien v obchodnom registri. Dodávateľ je v takomto prípade povinný vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú mu tento uhradil na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávateľ nie je v tomto prípade oprávnený znížiť sumu o poplatok ustanovený v Článku III odsek 1 VOP, ani o uhradený súdny a/alebo správny poplatok.

 2. Reklamácie vybavuje Dodávateľ do 10 pracovných dní.

 3. Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje Objednávateľa, číslo Zmluvy o poskytnutí služby a dôvod podania reklamácie.

Článok IX

Vylúčenie zodpovednosti

 1. Služby a poradenstvo poskytované Dodávateľom nie sú právnymi službami ani právnym poradenstvom podľa osobitných predpisov. V prípade potreby poskytnutia právnych služieb externe spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

 2. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosti za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z www.performates.sk

 3. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy a iné hrozby vyplývajúce pre počítačový systém objednávateľa z titulu elektronickej komunikácie.

Článok X

Ostatné práva a povinnosti

 1. Objednávateľ sa pri poskytovaní služby riadi pokynmi Dodávateľa a je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, v miere nevyhnutnej pre poskytnutie služby.

 2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súhlas správcu dane podľa § 105b Obchodného zákonníka a tento doručiť poštou alebo elektronicky na adresu Dodávateľa.

 3. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre úspešne poskytnutie služby, a túto doručiť Objednávateľov do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania úhrady zálohovej faktúry za služby na účet Dodávateľa.

 4. Objednávateľ zabezpečí, na vlastné náklady, tlač vypracovaných dokumentov v rozsahu určenom Dodávateľom.

 5. Objednávateľ berie na vedomie, že aj napriek všeobecnej skúsenosti priebehom konania správnych orgánov pri registrácii a zmene údajov, môžu byť, v závislosti od diskrécie správnych orgánov, pre úspešnú registráciu a/alebo vykonanie zmien v príslušných registroch potrebné ďalšie úkony alebo vyžadované ďalšie listiny.

 6. Objednávateľ nie je oprávnený meniť údaje a vykonávať zmeny v dokumentácii poskytnutej dodávateľom bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

 7. V prípade, ak Objednávateľ zistí nezrovnalosti a nedostatky v dokumentácii vyhotovenej Dodávateľom, týkajúce sa najmä osobných údajov Objednávateľa, spoločníkov, konateľov, výšky základného imania a podielov jednotlivých spoločníkov, názvu spoločnosti či jej sídla je povinný ho o zistených skutočnostiach bezodkladne informovať.

 8. Objednávateľ sa zaväzuje vlastnoručne podpísať všetky potrebné dokumenty, a tiež zabezpečiť overenie pravosti podpisu na vybraných dokumentoch.

 9. Objednávateľ súhlasí s komunikáciou primárne prostredníctvom platnej emailovej adresy, poštovej adresy a telefónneho čísla.

 10. Objednávateľ sa zaväzuje, po dobu poskytovania služby, udržiavať v prevádzke a pravidelne kontrolovať emailovú adresu (schránku) a telefónne číslo, ktoré poskytol Dodávateľovi.

 11. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť dodávateľa o všetkých zmenách, ktoré nastanú počas doby poskytovania služby, a majú rozhodujúci vplyv pre úspešné poskytnutie služby Dodávateľom.

 12. Objednávateľ vyhlasuje, že zákaz činnosti prevádzkovať živnosti nebol uložený správnym orgánom alebo súdom osobe/osobám, ktorý/ktoré sa majú stať konateľmi, spoločníkmi či zodpovednými zástupcami.

 13. Po poskytnutí služby je Dodávateľ povinný odoslať Objednávateľovi dokumentáciu, ktorú od neho obdržal, ako aj listiny vydané orgánmi štátnej správy. Dokumentáciu aj s listinami zašle Dodávateľ do piatich pracovných dní po poskytnutí služby na adresu Objednávateľa.

Článok XI

Autorské práva

 1. Informácie a články uverejnené na webe www.performates.sk podliehajú autorskému právu a používateľ stránky nie je oprávnený ich akokoľvek meniť, upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely.

 2. Obsah stránky je autorským dielom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon ) v znení neskorších predpisov. Majetkové práva k nemu vykonáva spoločnosť Performates, s.r.o.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na stránke www.performates.sk.

 2. Používateľ internetovej stránky www.performates.sk jej používaním, zaslaním elektronického formuláru z tejto stránky alebo zaslaním objednávky na e-mailovú adresu info@performates.sk vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí.

 3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke Dodávateľa www.performates.sk, t. j. 20.3.2013

  V Košiciach, dňa 20.3.2013

  Performates, s. r. o.

  Copyright © 2013 Performates, s. r. o. všetky práva vyhradené.