Zobraziť navigáciu

Časté otázky

Kto môže založiť s.r.o. ?

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť fyzická alebo právnická osoba. Táto však musí byť spôsobilá na právne úkony a nesmie mať podlžnosti voči orgánom finančnej správy t. j. voči daňovému a colnému úradu. Fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach. PO s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom inej spoločnosti.

Prečo je sprostredkované založenie spoločnosti lacnejšie ?

Cenové zvýhodnenie vzniká v dôsledku používania zaručeného elektronického podpisu pri komunikácii s orgánmi štátnej správy ( obchodný register, živnostenský úrad ).

Sú v cene služby zahrnuté všetky poplatky ?

V sume 280€ je zahrnutý súdny poplatok 165€ a zvyšok predstavuje odmenu za služby, ktorú Vám naša spoločnosť poskytuje. Ďalšie finančné náklady sú spojené s overením podpisov na spoločenskej zmluve resp. zakladateľskej listine a splnomocnení. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov Vám odporúčame overovať podpisy na matrike miestne príslušného miestneho úradu. Poplatok za jeden overený podpis je stanovený na 1,5€.

Čo všetko musím vybaviť osobne ?

Niektoré časti nami vytvorenej dokumentácie je potrebné podpísať u notára resp. na matrike. Ak plánujete prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť je potrebné vybaviť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon predmetnej činnosti. Súčinnosť požadujeme pri vyžiadaní súhlasu správcu dane.

V akom časovom horizonte bude spoločnosť zapísaná do Obchodného registra SR ?

Každý z orgánov verejnej správy, s ktorým sme pri zakladaní spoločnosti v kontakte, má individuálne určenú lehotu v ktorej je povinný vo veci konať. Prax však ukazuje, že reálne so založením spoločnosti možno rátať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia potrebných písomností na adresu našej spoločnosti a uhradení zálohovej faktúry.

Musím byť platcom DPH ?

Povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH vzniká spoločnostiam, ktoré v 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch dosiahli zákonom stanovený obrat ( 49 790 € ).  Spoločnosť môže byť aj dobrovoľným platcom DPH. Zvažovať túto možnosť je nutné v závislosti od predmetu podnikania.

Kto môže viesť účtovníctvo spoločnosti ?

Aktuálne platná legislatíva nekladie špecifické požiadavky na osobu, ktorá v spoločnosti vedie účtovnú agendu. Ukladá však povinnosť  pre spoločnosti s ručením obmedzeným viesť účtovnú agendu v sústave podvojného účtovníctva. Táto môže byť spracovávaná aj samotným vlastníkom spoločnosti, spoločníkom, konateľom či zamestnancom v pracovnom pomere.

Musím mať pri externom spracovaní účtovníctva zakúpenú licenciu ekonomického softvéru ?

Nie. V rámci poskytovanej služby „externé vedenie účtovnej agendy“ bude Vaše účtovníctvo spracovávané v ekonomickom softvéri, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie na trhu.  Náklady súvisiace s jeho prevádzkou znáša spoločnosť Performates, s.r.o..